Dostępność

Deklaracja dostępności

Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich (KMP Siemianowice Śląskie) zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich.

Data publikacji strony internetowej: 2008-05-10

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-09-07

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Częściowa niezgodność naszej strony wynika z tego, iż na stronie internetowej znajdują się materiały w postaci pliki PDF, DOC i podobne, które są niezgodne z standardami WCAG 2.1. Materiały zostały opublikowane przed wejściem w życie Ustawy o dostępności cyfrowej oraz w czasie obowiązywania Ustawy o dostępności cyfrowej. W celu ograniczenia powyższych niezgodności redaktor strony stara się w niezbędnym zakresie korzystać z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie zgodnie z WCAG 2.1. Ponadto dokumenty PDF, które są nieczytelne przez czytniki ekranu, użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR lub w miarę możliwości będą wstawiane przez redaktora strony dokumenty tekstowe o prezentowanej treści.

Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-09-03 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Tatiana Lukoszek, adres poczty elektronicznej rzecznik@siemianowice.ka.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 85 312 78 lub 798 030 374. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich posiada jeden budynek mieszczący się przy ul. Jana Pawła II 16 w Siemianowicach Śląskich, w którym możliwe jest załatwienie spraw przez osoby postronne.

Główne wejście do budynku znajduje się od ulicy, gdzie krawężniki są obniżone. Na froncie budynku widnieje tablica informacyjna z nazwą instytucji. Z prawej strony budynku znajduje się wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone znakami pionowymi i poziomomymi. Z parkingu dla osób niepełnosprawnych do wejścia głównego nie ma żadnych przeszkód.

Przy wejściu głównym znajdują się schody (6 stopni), które są oznaczone taśmą ostrzegawczą oraz znajduje się winda zewnętrzna – platforma schodowa V64 dla osób z niepełnosprawnościami, która jest przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Winda wyposażona jest w dzwonek znajdujący się po prawej stronie platformy na wysokości 80 cm. Dzwonek informuje dyżurnego o osobie, która chce skorzystać z platformy. Drzwi wejściowe do budynku są otwieranie ręcznie, bez progu, nie są oznaczone kolorystycznie.

Po wejściu/wjeździe do budynku, na parterze po prawej stronie wejścia znajduje się punkt przyjęć interesantów (stanowisko oficera dyżurnego) wysokością dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach. Na parterze obok punktu przyjęć interesantów znajduje się ogólnodostępny telefon stacjonarny na wysokości 100 cm celem skontaktowania się funkcjonariuszami/pracownikami komendy. Na parterze po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się pomieszczenie – pokój, przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w którym funkcjonariusz (po otrzymaniu informacji od dyżurnego) dokona obsługi interesanta.

Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich przystosowano tylko parter budynku. Na pozostałe trzy piętra budynku prowadzą 20-stopniowe schody, brak jest wind oraz toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami. Po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych – poruszających się na wózkach inwalidzkich. Toaleta jest oznaczona piktogramem, drzwi do toalety nie są oznaczone kolorystycznie.

Ze względów prawnych brak jest możliwości przejścia do dalszej części budynku. Przejście jest zabezpieczone drzwiami blokowanymi elektronicznie poprzez system dostępu.

W budynku brak jest pętli indykcyjnych oraz urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome lub słabowidzące.

Na teren budynku można wchodzić z psem asystującym, nie ma ograniczeń w tym zakresie.

Podmiot publiczny nie zapewnia informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku ze względu na specyfikę wykonywanych zadań.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243). Aby dowiedzieć się jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź:

https://euslugi.policja.pl/eu/jednostka-policji-z-tlu/7,Jednostka-policji-z-tlumaczem-jezyka-migowego-online.html

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności architektonicznej osobą kontaktową jest Robert Wontek, adres poczty elektronicznej finanse@siemianowice.ka.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 85 312 22 lub 47 85 312 21.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. C Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 roku podmiot zobowiązany jest umieścić na stronie internetowej informacje dotyczące rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy. Informujemy, iż wymagane Ustawą w tym zakresie informacje nie będą umieszczone na stronie BIP Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich z uwagi na bezpieczeństwo osób tam pracujących, zabezpieczenia znajdujących się tam informacji oraz z powodu takiego, iż publikacja taka wpłynęłaby na obniżenie standardu ochrony budynku.

Powrót na górę strony